บทเรียน Online
    บทเรียน
หน้าหลัก
การทำงานของระบบเว็บเพจ
การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาHTML
กำหนดลักษณะและตัวอักษร
การกำหนดหัวข้อ
การนำเสนอรูปภาพ
การเชื่อมโยงเอกสาร
การสร้างตาราง
การการสร้างเฟรม
การนำเสนอในระบบอินเทอร์เน็ต
   
  แบบทดสอบ
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
 
อาจารย์ประจำวิชา
Link ที่เป็นประโยชน์กับวิชานี้

  • โค้ด HTML

  • หลักการใช้ส
 
 

  

 

 
 
 
  Link  อื่น ๆ ที่สนใจหน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเอกสาร
   สาระการเรียนรู้ที่ 6

   
            การเชื่อมโยงแบบอี-เมล์

             ในการสร้างเว้บเพจนั้น หากต้องการให้ผู้ที่เข้ามาทำการอ่านข้อมูลนั้น สามารถทำการติดต่อกับผู้สร้างเว็บเพจ วิธีการ
      ที่ทำได้อย่างหนึ่งคือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออี - เมล์ (E-mail) ในภาษาเอชทีเอ็มเอลได้จัดเตีรมช่องทางสำหรับ
      ทำการติดต่อสื่อสารทางอี-เมล์นี้ไว้ด้วย โดยคำสั่งที่ใช้คือ Mailto : ซึ่งเป็นส่วนสำหรับกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของคำสั่ง
      A..../A โดยมีรูปแบบการใช้งานคำสั่งดังนี้

              เมื่อผู้ที่เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บเพจทำการกดปุ่มเมาส์ที่ตำแหน่งนี้ ตัวโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะทำการรับส่งอีเมล์
     ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น โปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมาเพื่อทำการรับส่งอีเมล์ไปยังบุคคลที่ได้ทำการ
     ตั้งค่าไว้


 


รูป แสดงการใช้งานคำสั่งเชื่อมโยงแบบอี-เมล

รูป เมื่อคลิกเมาส์ตรงตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปยังการส่งอี-เมล์ จะเรียกใช้งานโปรแกรมส่งอี-เมล์ ที่มา  อาจารย์ณัชติพวศ์ อูทอง,การสร้างเว็บเพจ (ภาษาเอชทีเอ็มแอล)

   สาระการเรียนรู้ต่างๆ
               

               1.   การเชื่อมโยงข้อมูล
               2   ประเภทของการเชื่อมโยง
               3.  การเชื่อมโยงข้อมูลต่างเอกสาร
               4   การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต์
               5   การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน
               6   การเชื่อมโยงแบบอี-เมล์
               7   การเชื่อมโยงสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล
               8   การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยรูปภาพ
                                         
                                                                                                       
                                                                   top

 
ผู้จัดทำ น.ส. กฤษณา ศรีเกษม