บทเรียน Online
    บทเรียน
หน้าหลัก
การทำงานของระบบเว็บเพจ
การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาHTML
กำหนดลักษณะและตัวอักษร
การกำหนดหัวข้อ
การนำเสนอรูปภาพ
การเชื่อมโยงเอกสาร
การสร้างตาราง
การการสร้างเฟรม
การนำเสนอในระบบอินเทอร์เน็ต
 
  แบบทดสอบ
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
 
 
อาจารย์ประจำวิชา
Link ที่เป็นประโยชน์กับวิชานี้

  • โค้ด HTML

  • หลักการใช้ส
 
 

  

 

 
 
 
  Link  อื่น ๆ ที่สนใจหน่วยที่ 2 การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
   สาระการเรียนรู้ที่ 6

   
       
          เพื่อให้สะดวกกับการเข้าศึกษา เรียนรู้ ผู้พัฒนาได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 10 หมวดได้แก่

                   กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

           ** หมวดคอมพิวเตอร์ – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์,
       องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์, พัฒนาการ-ความเป็นมา และระบบเลขฐาน

        - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
        - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
        - ประวัติคอมพิวเตอร์
        - ระบบจำนวน, เลขฐาน

          ** หมวดโปรแกรม – นำเสนอความรู้ และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการดอส (DOS), Microsoft
       Windows, Microsoft Office, PladaoOffice เป็นต้น โดยเน้นทั้งความเป็นมา, การใช้งานและการประยุกต์กับงาน
        ลักษณะต่างๆ

        - โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ
        - โปรแกรม Microsoft Word
        - โปรแกรม Microsoft Excel
        - โปรแกรม Microsoft PowerPoint
        - โปรแกรม Microsoft Access
        - โปรแกรม Microsoft Windows 3.1/98
        - โปรแกรมดอส
        - โปรแกรม UNIX
           ** หมวดอินเทอร์เน็ต & เว็บ – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเว็บ โดยเน้นทั้งความรู้ทั่วไป
        ความเป็นมา การใช้งาน และการสร้างเอกสาร HTML ในรูปแบบต่างๆ

        - เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
        - เทคโนโลยีเว็บเพจ
        - การสร้างเอกสารเว็บ
        - การสร้างมัลติมีเดียสำหรับเว็บ
 
         ** หมวดกราฟิก – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกราฟิกทั้งที่เป็นความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้กราฟิก
       กับงานลักษณะต่างๆ เช่น กราฟิกสำหรับงานเว็บ รวมถึงการใช้โปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้อง

        - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและเว็บกราฟิก
        - การสร้างกราฟิกด้วย Adobe PhotoShop
        - การสร้างภาพเคลื่อน GIF Animation

           ** หมวดสื่อการเรียนการสอน – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียน การสอน แนะนำโปรแกรมพัฒนา
       และการใช้งานโปรแกรม

           ** หมวดมัลติมีเดีย – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโปรแกรม
      ด้านงานมัลติมีเดีย

                     กลุ่มความรู้ทั่วไป

          - หมวดงานติดตั้งไฟฟ้า – นำเสนอความรู้ในวิชางานติดตั้งไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับ ปวช., ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

          - หมวดความรู้ทั่วไป – นำเสนอความรู้หลากหลายด้านที่น่าสนใจ

          - หมวดการศึกษาพิเศษ – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ แนะนำสื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เช่น
           เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, การมองเห็น, ทางร่างกาย เป็นต้น

          - หมวดเว็บไซต์แนะนำ – เป็นหมวดพิเศษที่ได้รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ
          เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น


[ กลับ ]


 ที่มา  อาจารย์ณัชติพวศ์ อูทอง,การสร้างเว็บเพจ (ภาษาเอชทีเอ็มแอล)

   สาระการเรียนรู้ต่างๆ

               1.  หลักการออกแบบเว็บเพจ
               2.  ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเพจ
               3.  ลักษณะโครงสร้างของเว็บเพจ
               4.  การกำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูล
               5.  การจัดเตรียมภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บ
               6.  การสร้างเอกสารเว็บ
                                                                                                                                                                 top
 
ผู้จัดทำ น.ส. กฤษณา ศรีเกษม