บทเรียน Online
    บทเรียน
หน้าหลัก
การทำงานของระบบเว็บเพจ
การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาHTML
กำหนดลักษณะและตัวอักษร
การกำหนดหัวข้อ
การนำเสนอรูปภาพ
การเชื่อมโยงเอกสาร
การสร้างตาราง
การการสร้างเฟรม
การนำเสนอในระบบอินเทอร์เน็ต
   
  แบบทดสอบ
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
 
 
อาจารย์ประจำวิชา
Link ที่เป็นประโยชน์กับวิชานี้

  • โค้ด HTML

  • หลักการใช้ส
 
 

  

 

 
 
 
  Link  อื่น ๆ ที่สนใจหน่วยที่ 1 การทำงานของระบบเว็บเพจ
    แนวคิด
              
                        หน่วยนี้จะกล่าวถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะกล่าวความเเป็นมาของหน่วยอินเตอร์เน็ต
     ความสำคัญของระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ระบบหมายเลขและระบบชื่อที่ใช้อ้างตำแหน่งที่อยู่ของ
     เครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย ระบบเว็บเพจภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ และโปรแกรมสำหรับ
     สร้างเว็บเพจ
 
   สาระการเรียนรู้

                        1.  อินเตอร์เน็ต
                        2.  ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต
                        3.  หมายเลขไอพี
                        4.  ระบบชื่อโดเมน
                        5.  เทคโนโลยีเว็บเพจ
                        6.  ภาษาเอชทีเอ็มเเอล
                        7.  โปรแกรมสร้างเอกสารเว็บ

   

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          top

 
 
ผู้จัดทำ น.ส. กฤษณา ศรีเกษม