บทเรียน Online
    บทเรียน
หน้าหลัก
การทำงานของระบบเว็บเพจ
การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาHTML
กำหนดลักษณะและตัวอักษร
การกำหนดหัวข้อ
การนำเสนอรูปภาพ
การเชื่อมโยงเอกสาร
การสร้างตาราง
การการสร้างเฟรม
การนำเสนอในระบบอินเทอร์เน็ต
 
  แบบทดสอบ
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
 
อาจารย์ประจำวิชา
Link ที่เป็นประโยชน์กับวิชานี้

  • โค้ด HTML

  • หลักการใช้ส
 
 

  

 

 
 
 
  Link  อื่น ๆ ที่สนใจ


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาการสร้างเว็บเพจ (ด้วยภาษา HTML) 2201-2414
    คำอธิบายรายวิชา

วิชาการสร้างเว็บเพจ (ด้วยภาษา HTML) รหัสวิชา 2201-2414

                ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษา   HTML   โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตามความถนัดของผู้เรียนให้ศึกษา
      และปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจระบบ Hyper Link  การออกแบบเว็บเพจเบื่องต้นการสร้างเว็บเพจด้วย
      โปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสำเร็จรูปการทอสอบการทำงานของเว็บเพจด้วยการ Upload เว็บเพจ  

 
   มาตรฐานรายวิชา

           1. อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยกรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
           2. ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
           3. สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จ

          
   จุดประสงค์รายวิชา

           1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น
           2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ
           3. เพื่อให้สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
           4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
           5. เพื่อในมีกิจนอสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
          

   สาระการเรียนรู้

           1. การทำงานของระบบเว็บ
           2. การออกเว็บแบบเว็บเพจเบื้องต้น
           3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML
           4. การกำหนดลักษณะตัวอักษร
           5. การกำหนดหัวข้อ
           6. การนำเสนอรูปภาพ
           7. การเชื่อมโยงเอกสาร
           8. การสร้างตาราง
           9. การสร้างเฟรม 
           10. การนำเสนอในระบบอินเทอร์เน็ต

          
   ผลการเรียนที่คาดหวัง
             1. นักศึกษาสามารถนำไปใช้งานได้จริง
             2. นักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซด์ของตนเองได้
             3.นักศึกษาสามารถรู้จักโค้ดที่ใช้ในการสร้างวเว็บ
            
 
 
 
 
ผู้จัดทำ น.ส. กฤษณา ศรีเกษม